سامانه تامین و خرید کالا

مدیر و مسئول سامانه

مشخصات


اعضای هیئت مدیره


نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی سمت شماره موبایل

مدارک


عنوان
تصویر شناسنامه
تصویر شناسنامه تصویر شناسنامه ×
تصویر کارت ملی
تصویر کارت ملی تصویر کارت ملی ×
روزنامه رسمی آخرین تغییرات
روزنامه رسمی آخرین تغییرات روزنامه رسمی آخرین تغییرات ×
رتبه بندی
رتبه بندی رتبه بندی ×
گواهی تاییدیه وزارت کار
گواهی تاییدیه وزارت کار گواهی تاییدیه وزارت کار ×